புதன், 20 பிப்ரவரி, 2013

மீண்டும் பிறவி வேண்டாம் நமசிவாயமே ..


"மாதா உடல்சலித்ததாள் வல்வினையேன் கால் சலித்தேன்
வேதாவும் கைசலித்து விட்டானே - நாதா
இருப்பையூர் வாழ் சிவனே இன்னமோர் அன்னை
கருப்பையூர் வாராமல் கா".