புதன், 1 ஜனவரி, 2014

அகஸ்தியர் துணை!!!


  
நந்தி அகத்தியர் மூலர் புண்ணாக்கீசர்
நற்றவத்துப் புலத்தியரும் பூனைக் கண்ணர்
கந்திடைக்காடரும் போகர் புலிக்கையீசர்
கருவூரார் கொங்கணர் காலாங்கி அன்பிற்
சிந்தில் அழுகண்ணர் அகப்பையர் பாம்பாட்டி
தேரையரும் குதம்பையருஞ் சட்டை நாதர்
செந்தமிழ் சீர் சித்தர் பதினெண் பேர் பாதம்
சிந்தையுனிச் சிரத்தணியாச் சேர்த்தி வாழ்வாம்
                                                                                                                            தனிப் பாடல் 1
மேற் கண்ட கவியின் சாரம்:
ஆசான் நந்தீசர், மகான் அகத்தீசர்,  திருமூல தேவர், மகான் புண்ணாக்கீசர், பிரம்ம முனிவர் புலத்தியர்,  ஆசான் பூனைக் கண்ணார், மகான் இடைக் காடர்,  ஜோதி ரிஷியாகிய போகர்,  மகான் புலிப்பாணிச் சித்தர், அருள்  மிகு கருவூரார், வினை தீர்க்கும் கொங்கண மகரிஷி,  மகான் காலாங்கி நாதர், அழுகண்ண மகரிஷி,   அகத்தின் இயல்பை அறிந்த அகப்பேய்ச் சித்தர், பக்குவமுடைய பாம்பாட்டிச் சித்தர்,  தெளிவு மிகு தேரைய மகரிஷி,  குணம் மிகுந்த குதம்பைச் சித்தர், தேகம் என்னும் சட்டை நீக்கிய சட்டை முனிவர்,     மேற்கண்ட முத்தமிழ் வித்தகர்களாகிய பதினெட்டு சித்தர்களும் மகா அருள் வல்லவர்கள் ஆவார்கள். அவர்களை தினமும் வரிசைப் படுத்தி நாம ஜெபம் செய்து வந்தால் பலபிறவிகளில் " யான்" என்ற கர்வத்தாலும், பொருள் வளமென்னும் செருக்காலும், ஆள் படை அகந்தையாலும் மற்றும் உத்தியோக திமிராலும், பொல்லாத காம தேகத்தின் கொடுமையாலும், கொடிய சினத்தாலும் மேலும் புலால் உண்ணுதல், உயிர்க் கொலை செய்தல் போன்ற கொடிய பாவத்தாலும் வந்த கேடுகள் அத்தனையும் மேற்கண்ட ஞானிகளின் நாமத்தை சொல்லி வந்தால் பாவங்கள் எல்லாம் பொடிப் பொடியாகி விடும்.
மேலும் சிறப்பறிவு உண்டாகும். " நாம் யார்?" "நமது பிறவி என்ன?" " நமது பிறவியின் தன்மை என்ன?" "இந்தப் பிறப்பால் அடையக் கூடிய லாபமென்ன?" என்பதை அறிய முடியும். ஜடத்தை நீக்கி ஆன்ம லாபம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். தொடர்ந்து வருகின்ற பிறவிக்கு அறியாமை தான் காரணம் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். ஆன்ம இயக்கமும், அதைத் தாங்குகின்ற உடம்பு பற்றியும், அந்த உடம்பால் வருகின்ற நன்மை தீமைகள் பற்றியும் அறிந்து கொள்ள முடியும்.. உடம்பில் நன்மையையும் தீமையையும் சேர்த்தே இயற்கை அன்னை படைத்துள்ளாள். இந்த உடம்பில் தீமை சேர்த்து படித்ததின் காரணம், நெல்லுக்கு உமி இல்லை என்றால் மீண்டும் முளைக்காது. ஆகவே இந்த தேகத்தில் கேட்டையும், ஆக்கத்தையும் சேர்த்து படைத்திருக்கின்றாள்.    கேடாகிய உமி நீங்கினால் அரிசி மீண்டும் முளைக்காது. ( புற உடம்பாகிய மும்மல தேகம் நீங்கினால்) அதேபோல் கேடான மும்மலம் என்னும் உமி நீங்கினால், மலம் அற்ற உடம்பாகிய ஜோதி உடம்பு உண்டாகும். ஜோதி உடம்பு உண்டானால் மீண்டும் பிறக்காது. (உமி நீங்கினால் அரிசி முளைக்காதது போல) ஆகவே மேற்கண்ட பதினெட்டு மகான்களை உருகித் தியானம் செய்தால், நம் ஜென்மத்தை கடைத்தேற்றிக் கொள்ளலாம். எனவே,  வாருங்கள் ஞானிகளை பூஜிப்போம்! நலம் பெற்று வாழ்வோம்!!!