வெள்ளி, 10 ஜனவரி, 2014

குருவின் பார்வை, நம் எல்லோருக்கும் விமோசனம்