செவ்வாய், 14 ஜனவரி, 2014

ஆதி சங்கரர்.....


மாகுரு தன ஜன எவ்வன கர்வம்
ஹரதின மேசா கால: சர்வம்
மாய மயமிதம் அஹிலம் ஹித்வா
பிரம்ம பதம் சம் ப்ரவிசே விதித்வா:

அதாவது இளமை, புகழ், பணம் மற்றும் சுற்றி உள்ளவைகளால் சிறிதும் கர்வப்பட்டு விடாதே! காலமானது ஒரு கணத்திலே இவற்றை மாற்றி வைத்து விட முடியும்... என்கிறார் ஆதி சங்கரர்...